Üye Ol TEL: 0312 4192980-81 - FAX: 0312 4192971
Anasayfa > Basın-Yayın > Haberler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

29 Mart 2021
Okunma sayısı : 802
5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. Maddeleri gereği Zabıta, İtfaiye ve Güvenlik Hizmetlerinde çalışanlara ödenmesi gereken Maktu Mesai ücretlerinin ve Ek ödemelerin emekli keseneklerine dolayısıyla emekliliklerine yansımasını sağlamak amacıyla değişiklik yapılması ile ilgili kanun teklifi hazırlanarak mecliste grubu bulunan siyasi partilere gönderilmiştir.

 
 
 
GENEL GEREKÇE
 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın Görev ve Yetkileri” başlıklı 51 inci maddesinde;
“…Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.
Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir” hükümlerine yer verilmiştir.
Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “İtfaiye” başlıklı 52 inci maddesinde;
“İtfaiye teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.(1)
İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı III. kısmının (3/B-1) bendinde de
“Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir….” hükmü yer almaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel haklara dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” İfadesi yer almaktadır.
Yine Anayasanın 10. Maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Ayrıca 128. Maddesinde “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” Düzenlemelerine yer verilmektedir.
Yine Anayasanın 16. Maddesinin son fıkrasında "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz" hükmüne yer verilmiştir.
Anlaşılacağı üzere; belediye itfaiye, zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde çalışanlara maktu tutarda fazla mesai ödenmesi hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunmadığı ve yılı bütçe kanunu ile fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesinin değil, yalnızca üst sınırının belirlenebileceği açıktır.
Zira belediye zabıta, itfaiye ve özel güvenlik hizmetlerinde çalışanlara ödenmesi gereken maktu tutardaki fazla mesai ücretinin kamu görevlilerinin mali hakları kapsamında olması ve teknik olarak bütçe ile ilgili bulunmaması sebebiyle Anayasanın 16. Maddesinin son fıkrasında yer alan "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz" kuralı sebebiyle fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesinin yılı bütçe kanunu ile belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır.
Buna göre; 5393 sayılı Kanunun 51 ve 52. Maddesinin emredici kuralı sebebiyle personele maktu mesai ücreti ödenmesi gerektiği açıktır.
Aynı şekilde, kapsamda bulunan personele, görevin vasıf ve mahiyeti, güçlüğü ve riski nedeniyle ödenmesi öngörülen maktu tutarda fazla mesai ücretinin Anayasal ilkeler karşısında ekonomik, mali ve sosyal haklar kapsamında bulunduğundan fiilen çalışma ile sınırlandırılması yine belirtilen Anayasal ilke ve kurallar ve ülkemizin usulüne uygun olarak kabul ederek yürürlüğe konulmuş bulunan uluslararası sözleşme ve antlaşma hükümlerine aykırılık arz etmektedir.
Bu kanun teklifi ile 5393 sayılı Kanun kapsamında görev yapan belediye zabıta ve itfaiye görevlilerinin maktu tutarda fazla mesai haklarının Anayasal ilke ve kurallar çerçevesinde temininin sağlanması amaçlanmaktadır.
 
MADDE GEREKÇELERİ
 
MADDE 1- 5393 sayılı Kanunun 51 ve 52. Maddelerinde değişiklik maddeleri olup, kanuni düzenleme ile çalışanların maktu tutarda fazla mesai hakları sağlanmaktadır.
MADDE 2- 5393 sayılı Kanuna tabi görev yapan personelin ek ödemelerinin emekliliğe esas keseneklerine ve dolayısı ile emekliliklerine yansıması sağlanmaktadır.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
 
5393 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
 
MADDE 1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51 ve 52. Maddelerinin son fıkrasında yer alan “fiilen çalışanlara” ibaresi kanun metninden çıkartılmıştır.
MADDE 2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51 ve 52. Maddelerinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“Bu kapsamda görev yapan çalışanların emekliliğe esas hak aylık ve ikramiyeleri ile tazminatlarına; hizmetleri süresince yararlandıkları ek ödemeler, özel tazminatlar ile sosyal ve ekonomik ve mali hakları aynen yansıtılır.”
MADDE 3-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Habere ait fotoğraflar

Şubeler Tümü
ADANA ŞUBE
Şube Başkanı : Seniha SOYLUGAN
ANKARA ŞUBE
Şube Başkanı : Hüseyin YILMAZ
ANTALYA ŞUBE
Şube Başkanı : Demet KURUPINAR
AYDIN ŞUBE
Şube Başkanı : Ertuğrul TEMEL
BALIKESİR ŞUBE
Şube Başkanı : Sezer YILDIZ
EDİRNE ŞUBE
Şube Başkanı : Mümin Tolgahan ARİCANLİ
ESKİŞEHİR ŞUBE
Şube Başkanı : Caner ÖZCAN
HATAY ŞUBE
Şube Başkanı : Engin Mansuroğlu
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : BURAK UZUNTAŞ
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : MUAMMER HANTAL
İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Derya BALKAN
İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Gürhan KEÇELİ
İZMİR 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Bülent TEKİN
İZMİR 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Özgür IŞIK
İZMİR 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Tarkan MANDUZ
KIRKLARELİ ŞUBE
Şube Başkanı : SALİH CANBAZ
MUĞLA ŞUBE
Şube Başkanı : SALİH YILDIZ
TEKİRDAĞ ŞUBE
Şube Başkanı : Halil SEVİL
Adıyaman İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Afyonkarahisar Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRİ SELVİ
Amasya İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Ardahan Temsilciliği
Şube Temsilcisi : KEMAL ODABAŞI
Bilecik Temsilciliği
Şube Temsilcisi : SEZGİN ERDEM
Bolu Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İSMAİL TELKEŞ
Burdur Temsilciliği
Şube Temsilcisi : CEVCET ÖZSOY
Çanakkale Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN KART
Çorum Temsilciliği
Şube Temsilcisi : AHMET TARHAN
Denizli Temsilciliği
Şube Temsilcisi : SÜLEYMAN ÇİZMECİ
Erzurum İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Isparta Temsilciliği
Şube Temsilcisi : OSMAN AKOĞLAN
Karabük Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Karaman Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Kars Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Kayseri Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TAYFUN DİNÇER
Kırşehir Temsilciliği
Şube Temsilcisi : EŞREF KORKMAZ
Kocaeli Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TUFAN YILMAZ
Konya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İSMAİL SATAR
Malatya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İdris Aslan
Manisa Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Mersin Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Nevşehir İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Niğde Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Recep Üstüntaş
Ordu Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Osmaniye Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Rize Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İRFAN HACIOĞLU
Samsun Temsilciliği
Şube Temsilcisi : ESMERAY DİZDAR
Sinop Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MURAT ERSOY
Sivas Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Şevki KABASAKAL
Tokat Temsilciliği
Şube Temsilcisi : BÜLENT TÜREM
Trabzon Temsilciliği
Şube Temsilcisi : ŞADAN TOSUN
Uşak Temsilciliği
Şube Temsilcisi : KENAN KARA
Yalova Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Yozgat Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Zonguldak Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Yazarlarımız
Hızlı Erişim
Bilgi & Belgeler Tümü