Üye Ol TEL: 0312 4192980-81 - FAX: 0312 4192971
Anasayfa > Tüm Yerel-Sen > Tüzüğümüz

 

TÜM YEREL- SEN TÜZÜĞÜ
Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi
Madde 1-
 1. Sendikanın Adı          : TÜM YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI
 2. Kısa adı                      : TÜM YEREL-SEN
 3. Sendikanın Merkezi  : Ankara’dır.
 4. Sendikanın Adresi    : Menekşe 1 Sokak No:8/A D:11 Orkide Apt. KIZILAY/ ANKARA
Sendikanın merkezinin ilden ile nakline Genel Ku-
rul, il içi yer değişikliğine Merkez Yönetim Kurulu
yetkilidir.

Sendikanın Çalışma Alanı
Madde 2- Sendika: 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu çerçevesinde; “Kamu Görev-
lileri Sendikaları Kanunu kapsamına giren kurum
ve kuruluşların girdikleri hizmet kollarının belir-
lenmesine ilişkin Yönetmelik” ile belirlenen 04
nolu Yerel Yönetim Hizmet Kolu kapsamına gi-
ren tüm kamu görevlilerini meslek, kariyer, yaptığı
hizmetin niteliği vb. ayrımı yapmaksızın kapsar ve
Türkiye çapında faaliyet gösterir.
Sendikanın Amaç ve Hedefleri
Madde 3-
a- TÜM YEREL-SEN, üyelerine yönelik baskıya
ve sömürüye karşı mücadele eder. Üyelerinin
daha ileri ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal
hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar;
Bu amaca ulaşmak için demokratik ilkelerden sap-
madan sendika içi demokrasiyi en geniş anlamda
savunur.
b- TÜM YEREL-SEN, dil, din, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, engelli ve
meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeler arasında
amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı ge-
liştirmeyi, çevre ve ekolojik yapıyı korumayı ve
kültürlerini yaşatmayı amaçlar.
c- TÜM YEREL-SEN, bağımsız, demokratik sı-
nıf ve kitle sendikacılığını temel alır. Üyelerinin
söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini temel alan
örgütlenme modelini amaçlar. İşleyişte demokratik
merkeziyetçilik ilkesini benimser.
d- TÜM YEREL-SEN, Atatürk’ ün önderliğinde
kurulan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını,
egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düze-
nini, demokratikleşme ve ulusal çıkarları korumak,
sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü
çabayı gösterir ve bunun için mücadele eder.
e- TÜM YEREL-SEN, kararların alınmasında tar-
tışma, eleştiri-özeleştiri ve ikna yöntemlerini en
demokratik biçimde yaşama geçirilmesini savunur.

 

 

f- TÜM YEREL-SEN, çalışma hakkı ve iş güven-
cesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgür-
lüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanla-
ra toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının
eksiksiz tanınması için mücadele eder.
g- TÜM YEREL-SEN, Engellilerin çalışma yaşa-
mına, onların fiziki koşullarına uygun bir şekilde
katılımını sağlamak ve engellerinden kaynaklanan
sorunlara çözüm üretmek ve olanaklar sunmak için
mücadele eder.
h- TÜM YEREL-SEN, henüz örgütlenmemiş, ör-
gütlenme olanağına kavuşmamış emeklilerin ve iş-
sizlerin bu haklarını kullanmalarına yardım ederek,
örgütsel olarak dayanışma içinde olur.
ı- TÜM YEREL-SEN, emperyalizmin ekonomik,
askeri, kültürel tahakkümüne, savaş kışkırtıcılığına
ve nükleer silahların üretilmesine karşı etkin mü-
cadele eder.
i- TÜM YEREL-SEN, ülke ve dünya sorunlarına
duyarlı olur. Bu anlamda insan hak ve özgürlük-
lerini zedeleyen uygulamalar karşısında tavır alır.
Bunun için demokratik kitle örgütleriyle, ulusal ve
uluslar arası sendikalarla dayanışma ilişkileri kurar.
j- TÜM YEREL-SEN, üyelerinin işyeri yönetimin-
de söz ve karar sahibi olmasını ve hizmetlerin halk
yararına verilmesini savunur.
k- TÜM YEREL-SEN, kadın üyelerinin kadın
olmaktan kaynaklı iş yaşamında veya toplumsal
yaşamda karşılaştığı sorunların çözümü için
mücadele eder.
l- TÜM YEREL-SEN, tüm çalışanların siyaset yap-
ma hakkını savunur. Örgütsel işleyişinde ve karar
alma süreçlerinde devletten, sermayeden, siyasi
parti ve benzeri oluşumlardan örgütsel olarak ba-
ğımsızdır. Her türlü sosyal, siyasal ve demokratik
mücadelede emekçilerden yana tavır alır.
m- TÜM YEREL-SEN, hizmet kolunda ülke ge-
nelinde sendikal birliğin sağlanmasını amaçlar. Bu
amaçlar doğrultusunda sendikal faaliyette bulunur.
n- TÜM YEREL-SEN, hiçbir siyasi parti ayrımı
yapmadan, örgütlü olduğu bütün yerel yönetim-
lerde taşeronlaştırma ve özelleştirmelere karşı fii-
li-meşru ve hukuksal temelde mücadele eder.
o- TÜM YEREL-SEN, yerel yönetimlerde çalışan
sözleşmeli çalışanlar, taşeron firmalarda çalışanlar
ile kısmi süreli çalışanların da sendikal hak ve öz-
gürlüklerini faaliyet alanı olarak belirleyerek, farklı
statülerde çalışan bütün emekçilerin ortak örgütlen-
me çatısı altında toplanması için gerekli düzenleme
ve çalışmaların yerine getirilmesi için mücadele
eder.
p- TÜM YEREL-SEN, Yerel yönetimlerin demok-
ratikleşmesi için mücadele eder,
r- TÜM YEREL-SEN, bilimsel düşünce ve davra-
nış kurallarını kamu çalışanlarının mücadelesinde
etkin bir araç olarak kullanmayı hedefler.
s- TÜM YEREL-SEN, üyelerinin genel kültürlerini
geliştirmek için gereken her türlü büro, yayın, kon-
ferans, okul vb. açıp organize etmek ve her değerli
ulusal ve insanı kurumla bu yolda yardımlaşmaya
girmeyi hedefler.
ş- TÜM YEREL-SEN, Toplu Sözleşme ve Grev
hakkı için fiili ve meşru her türlü yöntem kullana-
rak, kesintisiz bir şekilde mücadelesine devam eder.
Sendikanın Görev ve Yetkileri
Madde 4- TÜM YEREL-SEN üyelerinin her türlü
haklarını koruyup, geliştirmek için anayasal ve ya-
sal mevzuata uygun hareket eder. Ülkemizin taraf
olarak imzaladığı İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO
Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları
Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok
taraflı sözleşmelerden doğan haklarını kullanır.
Ulusal ve uluslar arası hukuktan doğan hak ve yet-
kilerini kullanırken üyelerinin ekonomik, demok-
ratik, sosyal, kültürel, hukuksal, hak ve çıkarlarını
korumak için gerekli girişimlerde bulunur. Ayrıca;
 1. Faaliyette bulunduğu hizmet kolunda
  amaçları doğrultusunda çalışanların ör-
  gütlenmesine çalışır.
 2. İç hukukla bütünleşerek bağlayıcılık
  kazanmış uluslar arası sözleşmelerden,
  Anayasadan ve yasalardan doğan hak ve
  özgürlükler çerçevesinde üyeleri adına
  görüşmelere katılır, Toplu sözleşmeler
  yapar, gerektiğinde uyuşmazlık çıkarır,
  Yargı organlarına başvurarak davalar
  açar, takipte bulunur veya kendisine açı-
  lacak davalarda taraf olur, uyuşmazlık-
  larda uyuşmazlığın üyeleri adına sonuç-
  lanmasını sağlamak amacıyla demokratik
  baskı gücünü kullanmak için her türlü ey-
  lem ve etkinlik kararı alır, idare eder, son
  vererek gelişmelerin takipçisi olur.
 3. Uluslar arası sendikal örgütlere üye olur,
  oluşturulan kurullara delege, temsilci ve
  gözlemci gönderir.
 4. Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak,
  genel kültürlerini geliştirecek; kurslar,
  seminerler, konferanslar, sergiler, eğlen-
  celer, konserler, tiyatro gösterileri, ziya-
  retler ve her türlü eğitici etkinliklerde bu-
  lunur, sosyal tesisler, kitaplık ve basımevi
  vb. bunun gibi eğitim ve kültür tesisleri
  kurar, her türlü yayın yapar ve yayın or-
  ganlarından faydalanır,

 

 

 1. Çalışma yaşamındaki mevzuattan, top-
  lu sözleşmelerden örf ve adetten doğan
  hususlarda, üyelerini temsilen ya da baş-
  vuruları üzerine, hizmet akdinden doğan
  hakları ile özlük ve her türlü haklarında
  üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava-
  ya ve bu münasebetle açtığı veya açılan
  davalarda taraf olur ve bu konularda adli
  yardımda bulunur.
 2. Üyelerin idare ile ilgili doğacak
  ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin
  izlenmesinde veya hukuki yardım gerek-
  liliğinin ortaya çıkması durumunda üye-
  lerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve
  derecedeki yönetim ve yargı organları
  önünde temsil eder veya ettirir, dava açar
  ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.
 3. Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme,
  doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakat-
  lık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim
  amaçlı sandıkların kurulmasına yardımcı
  olur. Bunu bir iç yönetmelikle düzenler.
 4. Sendika üyelerinin konut, kreş, ulaşım ve
  dinlenme ihtiyaçlarının karşılaması için
  çalışmalarda bulunur.
Sendikaya Üye Olma
Madde 5- Yerel Yönetim Hizmet Kolunda çalışan kamu görevlisinin 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu kararınca kabulü ile sendika üyeliği kazanılır.
Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma hakkı vardır.
Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir.
Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir.
 
Sendika Üyelik Aidatı
Madde 6- Üyenin taban aylığının % 1,3’ü oranında her ay üyelik aidatı kesilir. Bu oranın değiştirilmesinde Genel Kurul yetkilidir.
 
Üyelikten Çekilme
Madde 7- Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.
Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.
Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur.
Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.
Üyenin,  sendikadan  çıkarılma  kararı  sendika  merkez  genel  kurulunca  alınır.  Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.
Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların üyelikleri, sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa sendika şubesi ve sendika organlarındaki görevleri sona erer, ancak varsa konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder.
Emekliye ayrılanların sendika şubesi sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.
Üyeliğin devamı ve askıya alınması hallerinde 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24. maddesinde yer alan hükümler uygulanır.
 
Sendika Üyeliğin Devamı veya Askıya Alınması
Madde 8-
 1. Sendika Merkez Yönetim Kurulunda gö-
  rev alıp, işyerlerinden ücretsiz sendikal
  izne ayrılan sendika üyelerinin sendika-
  daki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödeme
  koşulu ile devam eder.
 2. Organlarda görevli kadın üyeler, doğum
  yapmaları halinde, doğum öncesi ve son-
  rasında yasal izin süresince organ görev-
  lerinden izinli sayılırlar. Kadına yönelik
  her türlü şiddet sendikal suç sayılır ve bu
  suçu işleyenlerin üyeliği Genel Kurula
  kadar askıya alınır.
 3. Başka bir kuruma geçmemek kaydıyla
  memuriyet görevinden istifa eden veya
  emekli olan üyenin görevi seçildiği
  dönem sonuna kadar devam eder. Ancak
  bir sonraki dönem için organ seçimlerinde
  oy kullanamaz.
 4. Sendika zorunlu organlarında görev alan-
  ların mahalli veya genel seçimlerde aday
  olmaları durumunda ilgili kanun hüküm-
  leri uygulanır
 5. Askere giden üyelerin sendikal hak ve
  yükümlülükleri askerlik süresi sonuna
  kadar askıda kalır.
Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğin Düşmesi
Madde 9- Merkez Disiplin Kurulu tarafından
üyeliği askıya alınanlar, Merkez Genel Kurulu
kararı ile üyelikten çıkarılır. Üye, sendika Merkez
Genel Kurulunca verilen çıkarma kararının 15 gün
içerisinde kendisine yazılı olarak bildirilmesi ile
üyelik hakkını kaybeder. Üye, çıkarma kararına
karşı yasal süre içerisinde görevli iş mahkemesine
itiraz edebilir. Üyelikten çıkarılma mahkeme kararı
ile kesinlik kazanır.
Üyenin işkolunu kendi iradesi ile değiştirmesi
halinde üyeliği düşer.
 
Konfederasyon ve Üst Kuruluş Üyeliği
Madde 10- Sendikanın konfederasyona üyeliği ve
üyelikten çekilmesi Merkez Genel Kurul delege
tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleşir.
Sendikanın Organları
Madde 11:
A- SENDİKANIN MERKEZ ORGANLARI
 1. Sendika Merkez Genel Kurulu
 2. Sendika Başkanlar Kurulu
 3. Sendika Merkez Yönetim Kurulu
 4. Sendika Merkez Disiplin Kurulu
 5. Sendika Merkez Denetleme Kurulu
B- SENDİKA ŞUBE ORGANLARI
 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Disiplin Kurulu
 4. Şube Denetleme Kurulu
 5. Şubeye Bağlı İl Temsilciliği
 6. İşyeri Temsilciler Kurulu
 7. İşyeri Temsilciliği
C- Organ seçimleri gizli oy, açık sayım ve
döküm esasına göre yapılır.
D- İşleyiş ve çalışma esasları tüzükte
belirlenmemiş organların bu esasları
yönetmelikle düzenlenir.
 
Merkez Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 12- Merkez Genel Kurulu, sendikanın
en üst ve yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu
aşağıda belirtilen 10 doğal delege ile Şube Genel
Kurullarından seçilecek 290 delegenin toplamı olan
300 delegeden oluşur.
 1. Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez De-
  netleme Kurulu’nun asil üyeleri delege-
  dir.
 2. Sendikanın toplam üye sayısı Şube Genel
  Kurullarından seçilecek delege sayısına
  bölünür. Böylece bir delege seçmek için
  gerekli olan anahtar üye sayısı bulunur.
  Her şubenin son genel kurulunu yapaca-
  ğı toplam üye sayısı anahtar üye sayısına
  bölünerek, her Şube Genel Kurulundan
  seçilecek Merkez Genel Kurulu delege
  sayısı belirlenir. Yapılan bölme işlemleri
  sonucu eksik kalan delege sayısı en faz-
  la küsuratı bulunan şubelerden başlamak
  üzere sırasıyla dağıtılarak tamamlanır.
 3. Merkez Genel Kurul delegeleri, şube ge-
  nel kurulunda gizli oy, açık sayım usulü
  ile seçilir ve bu seçim her olağan Şube
  Genel Kurulunda yenilenir.
 4. Üyenin Merkez Genel Kurul delegeliği
  kendi iradesi ile işkolunu değiştirmediği
  sürece devam eder. Herhangi bir nedenle
  işten ayrılan üyenin üyeliği sona erince
  delegeliği de sona erer.
Merkez Genel Kurulu Toplantı Zamanı ve
Toplantı Esasları
Madde 13- Merkez Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir
sendika genel merkezinin bulunduğu
ilde toplanır. Genel kurula çağrı Merkez Yönetim
Kurulunca yapılır. Toplantının yeri, günü, saati,
gündemi, Merkez Yönetim Kurulunca saptanarak,
iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait
faaliyet raporu ve gelecek dönemin tahmini bütçe-
si ile birlikte toplantıya katılacak delegelere Genel
Kurul tarihinden en az on beş gün önce bildirilir.
Merkez Genel Kurulun yeri, günü, saati ve günde-
mi kanunlarda öngörüldüğü şekilde ilan edilir. İlan-
da ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci
toplantının ilk toplantı tarihini 15 gün geçemeye-
ceği belirtilir.
Merkez Genel Kurulunun Toplanması ve
Çalışma Şekli
Madde 14- Merkez Genel Kurul toplantısı önceden
ilan edilen ve bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.
Toplantı ekseriyet sayısı tüzükte ayrıca öngörü-
len hususlar dışında toplam delege sayısının salt
çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz
ise durum tutanakla tespit edildikten sonra ikinci
toplantı en az 1/3 oranında delegenin toplanması ile
yapılır. Toplantı yoklamayla başlar. Yeter çoğunluk
mevcut ise Merkez Yönetim Kurulu’nun görevli
üyesi durumu bildirdikten sonra Başkanlık Divanı
için başkan, yardımcı ve yeteri kadar yazman üye
seçimi açık oylamayla yapılır.
Merkez Genel Kurulu Karar Yeter Sayısı
Madde 15- Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik veya üyelikten çekilme hallerinde karar yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
 
Merkez Genel Kurulundaki Oylama Şekli
Madde 16-
 1. Kongre Başkanlık Divanı ve komisyon
  seçimleri dışında, bütün organ seçimleri
  gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.
 2. Kongrede diğer bütün kararlar açık oyla-
  mayla alınır.
 3. Her delegenin tek oy hakkı vardır. Bu hak devredilemez.
 
Olağanüstü Merkez Genel Kurulunun
Toplanma Şekli, Gündemi ve İşleyişi
Madde 17- Merkez Yönetim veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5‘inin imzalı, gerekçeli ve noterlik aracılığı ile gönderilecek yazılı isteği üzerine Merkez Genel Kurulu 60 gün içerisinde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Olağan Genel Kurul toplantı hükümleri geçerlidir.
 
Merkez Yönetim Kurulunda boşalmalardan dolayı asil üyeler, sırasıyla en çok oyu alan yedek üyeden başlamak üzere yedeklerle tamamlanır. Merkez Yönetim Kurulunun üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin çağrısı ile 60 gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurula gidilir.
 
Merkez Yönetim Kurulunun görevini yerine getirmemesi durumunda Merkez Denetleme Kurulu kararı ve çağrısı ile Olağanüstü Genel Kurula gidilir. Merkez Denetleme Kurulu da görevini yerine getirmezse, ilgili mevzuatlarda belirtilen yöntemler ve sendika tüzüğüne aykırı hareket eden yöneticiler hakkında sendika disiplin hükümleri uygulanır.
 
Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18- Merkez Genel Kurulu sendikanın en
yetkili organıdır. Genel Kurul toplantısında gün-
demdeki konular görüşülür. Gündeme madde
eklenmesi teklifi genel kurula katılan delegelerin
25’inin yazılı başvurusu neticesinde alınacak Genel
Kurul kararı ile olur.
Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
 1. Sendika tüzüğündeki değişiklikleri gö-
  rüşmek, onaylamak veya onaylamamak.
 2. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu
  raporlarını görüşerek, aklanıp aklanma-
  masına ve gerektiğinde sorumlular hak-
  kında yasal kovuşturma açılmasına karar
  vermek.
 3. Merkez Disiplin Kurulunun varsa üyelik-
  ten çıkarılma ile ilgili görüşlerini karara
  bağlamak.
 4. Merkez Yönetim Kurulunca sunulan tah-
  mini bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
 5. Sendika tüzüğünde ön görülen merkez
  organlarının asil ve yedek üyelerini ve
  üst kurul delegelerini seçmek.
 6. Yeni şube açılmasına, şubenin kapatıl-
  masına, Şubenin yetkili olduğu bölgenin
  saptanmasına, bir şubenin yasal zorunlu-
  luk dışında tamamen kapatılmasına Yö-
  netim Kuruluna yetki vermek.
 7. Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst ku-
  ruluşlara üye olmak veya üyelikten çekil-
  meye karar vermek.
 8. Gerekli taşınmaz malların alınmasında,
  satılmasında veya devredilmesinde Mer-
  kez Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 9. Sendika tüzüğüne uygun olarak kararlar
  almak, organlara görev ve yetkiler ver-
  mek.
 10. Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi-
  ne karar vermek. Sendika tüzel kişiliğinin
  sona ermesi halinde, 4688 Sayılı Kanu-
  nun 40. maddesinde gösterilen esaslar
  çerçevesinde gerçekleştirilecek tasfiye
  işlemlerinden sonra kalacak taşınır ve ta-
  şınmaz malları bağlı olduğu konfederas-
  yona devretmek.
Uluslararası Üst Örgüt Delegeleri
Madde 19- Üyesi olacağımız uluslararası kuruluşlara gönderilecek delege ve temsilciler Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler
Madde 20- Sendika yöneticisi olmak için sendika
üyesi olmak yeterlidir.
Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunu
Oluşumu ve Görev Dağılımı
Madde 21- Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilmiş 7 asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye de seçilir. Merkez Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında kendi aralarında Genel Başkan ve diğer sekreterlikleri seçer. Genel başkan ve diğer sekreterlikler, merkez yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.  Ancak kendi aralarında anlaşamadıklarında, gizli oy açık sayımla her bir göreve bir kişi seçilir.
 
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyelerden aldıkları en yüksek oy sırasıyla asil üye olarak Merkez Yönetim Kuruluna katılmaları istenir. Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı yedekten gelen üye ile tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda görev dağılımını yeniden yapar.  
 
Kararlar çoğunluk yöntemine göre alınır. Yeter sayı için Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.
 
Merkez Yönetim Kurulunda üç dönem üst üste görev alanlar üçüncü dönemden sonra aynı organa aday olamazlar.
 
Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 22- Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulundan sonra en yetkili karar ve icra organıdır. Merkez Genel Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulunun belirleyeceği sendikal politikalar çerçevesinde hareket eder.
 1. Şube ve temsilciliklerin görüşünü alarak
  üyeler adına toplu sözleşmeler yapmak, görüşmelere katılmak, yapılacak toplu sözleşme veya görüşmeler nedeniyle toplanacak kurullara gidecekleri belirlemek, hukuki girişimlerde bulunmak ve uyuşmazlık durumunda gerekli görülen her türlü işlemleri yapmak, anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda ilgili makam ve mercilere veya yargı organlarına başvurmak.
 2. Tüzük maddelerini ve yetkili kurulların kararlarını uygulamak. Merkez Genel Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulunca verilen yetki ve görevleri, tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen, Genel Kurulun ve Sendika Başkanlar Kurulu nun yetkisi dışındaki diğer görevleri yetki kullanarak yerine getirmek.
 3. Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak.
 1. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi
  hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak.
 2. Bütçe fasılları ve bütçeler arasında aktarma yapmak. Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak.
 3. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu kuruluşlara delege ve temsilci göndermek. Ayrıca, yurt içi ve yurtdışında düzenlenen toplantılara katılacakları tespit etmek.
 4. Sendikaya üyelik için başvuranların
  üyeliklerinin kabulü ve reddine karar vermek.
 5. Üyeleri adına çalışma yaşamına ilişkin
  ulusal ve uluslararası mevzuat uygun olarak
  toplu sözleşmeler imzalamak, görüşmelere
  katılmak, diğer hukuki tasarruflarda bulunmak, tüm kurullarda üyeleri adına taraf olmak, toplu sözleşmelerden, görüşmelerden, örf ve adetten doğan hususlarda ya da başvuruları halinde ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik haklarına ilişkin hususlarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak ve bu münasebetle açılan davalarda taraf olmak ve bu konularda adli yardımda bulunmak.
ı) Çalışanların mesleki bilgilerini ve sendikal
bilincini geliştirecek etkinlikler düzenlemek,
boş zamanlarını değerlendirecekleri, sosyal ve
kültürel gelişimlerini sağlayacakları organizasyonları gerçekleştirmek.
 

 

 

 


 1. Gerekli taşınmaz malların satın alınması,
  mevcut taşınmaz malların satılması ve bankalardan kredi temin etmek konusunda alınan Genel Kurul ve Sendika Başkanlar Kurulu kararları uyarınca gerekli işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek ya da seçimlerini yapmak.
 2. Sendika Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırmak.
 3. Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden şube yöneticilerini disiplin kuruluna sevk etmek.
 4. Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince
  Şube Genel Kurul üyelerinin 1/5’nin imzası ile Şube Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasını sağlamak.
 5. Yeni yönetmelik, tüzük yenileme tekliflerini hazırlamak.
 6. Sendika şubesinin faaliyet alanına yeni katılan iş yerlerinde çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kuruluna karşı sorumlu temsilcilikler kurmak, bu konuda Şube Yönetim Kuruluna yetki vermek, il temsilciliklerinin oluşumunu sağlamak, il temsilciliklerinin seçimini yaptırmak.
 7. Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda şube açmak, kapatmak ve şubenin yetkili olacağı bölgeyi saptamak.
ö) Şube Disiplin Kurulunca üyeleri hakkında
düzenlenen rapor ve eklerini sendika Merkez
Disiplin Kuruluna sevk etmek.
 1. Şubenin idari ve mali denetimini yapmak.
  Gerekli gördüğünde Merkez Denetleme Ku-
  rulunun denetim yapmasını sağlamak. Sendi-
  ka adına şube ve il temsilciliklerinde yapılan
  harcamaların kanun, tüzük, yönetmelik, bütçe
  hükümleri ve Genel Kurul kararları uyarınca
  harcanıp harcanmadığına ilişkin karar vermek
  ve gerekli işlemleri yapmak.
r)   Yönetmelikler, plan ve programlar gereği
komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine
uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üze-
re gereken her türlü girişim ve çalışmalarda
bulunmak.
s)   Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri
hususlarını karara bağlamak.
t)   Sendikal faaliyetler nedeniyle memuriyetten uzaklaştırılan veya memuriyetten çıkarılan sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek.
u)   Sendikanın tüzükte belirlenen amaçlarını
gerçekleştirmek için gerekli bürolar kurmak,
bürolarda çalışacak personelin atanmasını ve
bunların ücretlerini ve sosyal haklarını belir-
lemek, çalışma şartlarını saptamak, sendika
adına sözleşme yapmak.
 1. 4688 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca,
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yetkili sendika belirlemesine karşı gerektiğinde yasal süre içerisinde ilgili yargı organı düzeyinde yetki itirazında bulunmak.
y) Genel Merkez Kurullarında görev alan yöneticilerin aylıksız izne ayrılması ve iptaline karar vermek.
Sendika Merkez Yönetim Kurulunun
Çalışması, Toplanma Zamanı ve Karar Yeter
Sayısı
Madde 23-
 1. Merkez Yönetim Kurulu 30 günde bir
  olağan olarak toplanır. Önemli ve ivedi
  konularda Başkan ve Genel Sekreterin
  çağrısı veya üyelerden en az ikisinin ta-
  lebi üzerine olağanüstü toplanır.
 2. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına
  Başkan, Başkan bulunmadığı hallerde
  Genel Sekreter, onunda yokluğunda Ge-
  nel Mali Sekreter başkanlık eder. Toplan-
  tı salt çoğunlukla yapılır.
 3. Merkez Yönetim Kurulu kararları Genel
  Sekreter tarafından karar defterine geçi-
  rilir ve toplantılarda hazır bulunan tüm
  üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy ve-
  ren üyelerin isimleri ve karşı oluş neden-
  leri de deftere yazılır.
 4. Üst üste üç toplantıya hiçbir mazeret bil-
  dirmeden katılmayan Merkez Yönetim
  Kurulu üyesi yazılı olarak ikaz edilir.
  İkaza rağmen üçüncü toplantıya gelme-
  yenlerin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
 5. Toplantılarda oylamanın gizli ya da açık
  yapılması Merkez Yönetim Kurulunun
  kararına bağlıdır.
 6. Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısı-
  nın salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar
  üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alı-
  nır. Oyların eşitliği halinde ise toplantı
  başkanın katıldığı taraf oy çokluğunu
  sağlamış sayılır.
Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 24-
 1. Genel Başkan;
 1. Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve
  yurt dışında Merkez Yönetim Kurulu adına temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler,
  gerektiğinde bunları inceler, bilgi alır,
  gerekli uyarıda bulunur.
 3. Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşuluyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.
 4. Sendika adına yayınlanan yayın organın
  sahibidir.
 5. İlgili sekreterle birlikte kurumlarla olan
  yazışmaları imza eder.
 6. Genel Başkan acil durumda önceden
  alınmış bir Yönetim Kurulu kararı
  olmaksızın asgari ücretin iki katına kadar
  belgeli olmak üzere harcama yapmaya
  yetkilidir. Harcama belgelerini daha sonra Merkez Yönetim Kurulunun bilgi ve onayına sunar.
 7. Genel Başkan çalışmalarından dolayı,
  Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 
 1. Genel Sekreter;
 1. Genel Başkanın bulunmadığı zaman-
  larda onun görevlerini yerine getirir
  ve yetkilerini kullanır.
 2. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, alınan kararları deftere yazar.
 3. Örgüt içi yazışmaları ilgili sekreterle
  birlikte imza eder, yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.

 

 

 1. Sendikanın zorunlu organlarının, bürolarının yönetmeliklerini hazırlar,
  Merkez Yönetim Kuruluna sunar ve
  kurulca kabul edilen yönetmeliklerin
  uygulanmasını sağlar ve denetler.
 2. Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Sendika Başkanlar Kurulu
  toplantılarının gündemini hazırlaya-
  rak kurullara sunar.
 3. Çalışmalarından dolayı Merkez
  Yönetim Kuruluna karşı
  sorumludur.
Genel Mali Sekreter;
 1. Sendikanın muhasebe işlerini yürütür.
 2. Sendikanın dönem içi ve dönem
  sonu geçici ve kesin bilanço, ge-
  lir-gider tablosu ve mizanları ile mali
  raporlarını Merkez Yönetim Kuru-
  lunca belirlenen sürelerde Merkez
  Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve
  kararına sunar.
 3. Sendika gelirlerinin toplanmasını,
  sarfların bütçe esaslarına göre yapıl-
  masını, muhasebe kayıtlarının gerek-
  tirdiği gibi yürütülmesini sağlar.
 4. Metin Kutusu: Tüm Yerel-Sen / Tüzük
  Vergi ve sigorta primlerinin zama-
  nında ödenmesini sağlar.
 5. Tüzükte belirtilen oranda şube pay-
  larının zamanında gönderilmesini
  sağlar, bunların gözetimini ve dene-
  timini sağlar.
 6. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal
  varlığı ile ilgili belgelerin ve demir-
  baş kayıtlarının usulüne uygun tutul-
  masını sağlar.
 7. Sendika hesaplarının her an iç ve
  dış denetime hazır bulundurulmasını
  sağlar.
 8. Merkez Yönetim Kurulu kararı varsa
  sendika mallarının (taşınır ve taşın-
  maz) sigorta ettirilmesini, gerektiği
  zamanlarda poliçelerin yenilenmesi-
  ni yapar.
 9. Genel Başkan veya Genel Sekreter
  ile birlikte çift imza ile bankalardan
  para çeker.
 10. Genel Kurula sunulacak hesap ra-
  poru, bilanço, gelir gider tablosu ve
  tahmini bütçeyi hazırlayarak Merkez
  Yönetim Kurulun bilgi ve onayına
  sunar.

 

 

k)            Sendika gelirlerini elde edildikleri
tarihten itibaren 10 gün içinde ser-
mayesinin yarısından fazlası devlete
ait olan ve Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenecek olan bankalara ya-
tırır.
 • Sendikanın günlük ihtiyaçlarını kar-
  şılamak için asgari ücretin iki katını
  aşmayacak tutarda parayı sendika
  kasasında bulundurur.
m)           Çalışmalarından dolayı Merkez
Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Genel Örgütlenme Sekreteri;
 1. Şubelerin sendikal faaliyetlerini
  izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi
  yerine getirilmesine yardımcı olur.
 2. Üye kayıt ve üyelikten ayrılmaya
  ilişkin işlemleri düzenler, bu işle
  ilgili görevlileri yönetir, üye envan-
  terlerini çıkarır, üyeliği kesinleşen-
  lere üye kartı verir.
 3. Şube faaliyet alanlarının
  düzenlenmesi, yeni şubeler ve il
  temsilcilikleri açılması ve bazı
  şubelerin kapatılması konularında
  incelemelerde bulunur, bu konular-
  da raporlar hazırlayıp Merkez Yöne-
  tim Kurulunun onayına sunar.
 4. Şubelerin faaliyet alanı dışında kal-
  mış işyerlerinin sendika bünyesinde
  örgütlenmesini sağlar.
 5. Şubeler için; şube kongrelerinin za-
  manında ve gereği gibi yapılmasına
  yardımcı olur.
 6. Örgütlenme Dairesi, Genel
  Örgütlenme Sekreterine bağlı ola-
  rak çalışır. Bu dairenin çalışma usul
  ve esasları çıkarılacak yönetmelikle
  belirlenir.
 7. İl Temsilcilerinin seçilmesini sağla-
  mak için ilgili şube yönetim kurulu
  ile koordineli çalışır.
 8. Genel Örgütlenme Sekreteri çalış-
  malarından dolayı Merkez Yönetim
  Kuruluna karşı sorumludur.
 1. Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri;
 1. Sendika programına amaç ve ilkelerine
  uygun eğitim ve basın yayın programla-
  rını hazırlar, Merkez Yönetim Kurulunun
  onayına sunar ve programlarının uygu-
  lanmasını sağlar.
 2. Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve
  yürütülmesini, bu konuda araştırmaların
  yapılmasını sağlar, eğitim ile ilgili dergi,
  broşür, bülten ve kitap gibi süreli ve sü-
  resiz yayınların basım ve dağıtımını ger-
  çekleştirir.
 3. Eğitim ve Basın Yayın Dairesi, Genel
  Eğitim, Basın-Yayın Sekreterine bağlı
  olarak çalışır. Bu dairenin çalışma usul
  ve esasları çıkarılacak yönetmelikle be-
  lirlenir.
 4. Eğitim ve basın yayın çalışmalarının ge-
  rektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması
  için önerilerde bulunur.
 5. Basınla iletişimi sağlar, sendika faaliyet-
  leri hakkında bilgi alışverişinde bulunur,
  basında çalışma yaşamı, insan hak ve
  özgürlükleri hakkındaki haber, resim vb.
  malzemeleri toplar, arşivler, ayrıca bu
  konuda Merkez Yönetim Kurulunu bil-
  gilendirir.
 6. Genel Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri ça-
  lışmalarından dolayı Merkez Yönetim
  Kuruluna karşı sorumludur.
 7. Sendika üyelerinin mesleki bilgilerini ve
  sendikal bilincini geliştirecek çalışmaları
  yapar.
 8. Eğitim, Basın-Yayın Sekreteri olarak
  çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim
  Kuruluna karşı sorumludur.
 1. Genel Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri
 1. Ulusal ve uluslar arası düzeyde sendika-
  larla gerekli bilgi alış verişinde bulunur,
  diyalog sağlar, yazışmalar yapar, sendi-
  kayı tanıtır.
 2. Sendika üyelerinin sosyal ilişkilerini ge-
  liştirecek panel, sempozyum, açık otu-
  rum, sosyal etkinlik vs. çalışmalar yapar.
 3. Sosyal etkinlik için gerekli ödeneklerin
  bütçeye konmasını sağlar.
 4. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim
  Kuruluna karşı sorumludur.
 5. Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde
  Sendikanın ilke ve amaçlarına uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla temas kurar,
 6. Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde
  yurtdışındaki sendikal kuruluşlara üyelik
  veya üyelikten çekilme ile ilgili işlemleri
  yürütür,
 7. Yönetim kurulunca verilen diğer görevle-
  ri yerine getirir,
 8. Sosyal ve Kültürel etkinlikleri, kutlama,
  taziye, tebrik, ziyaret v.b sosyal ilişkileri
  düzenler ve bunlarla ilgili düzenleyeceği
  raporları Yönetim Kurulu onayına sunar.
 9. Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde
  yangın, su baskını, deprem v.b gibi tabi
  afetlerin vukuunda kanunlar ve tüzük çer-
  çevesinde afet bölgelerinde konut, sağlık,
  eğitim ve sosyal tesisler yapılmasına yar-
  dımcı olur ve bu amaçlar doğrultusunda
  yapılacak yardımların koordinasyonunu
  yürütür.
 1. Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri;
 1. Sendikanın programına ve ilkelerine uy-
  gun toplu sözleşme taslaklarının hazır-
  lanmasını sağlar.
 2. Görüşmeleri izler, ilgili şube yönetim ku-
  rulları ile bilgi alış verişinde bulunur, top-
  lu sözleşme çalışmaları için işyerlerinde
  gerekli çalışmalar yapar.
 3. Yetki uyuşmazlıklarını izleyip sendika
  lehine dönüşmesini sağlar, sorumluluğu
  altında bulunan toplu sözleşme prosedü-
  rünü başından sonuna kadar takip eder.
 4. Sendikanın ve üyelerinin hukuksal so-
  runlarının çözümlenmesine yönelik ça-
  lışmalar yapar, mevzuatı izler, değişiklik
  çalışmaları yapar, ilgili mercilere gerekli
  başvuruları yapar, ayrıca Merkez Yöne-
  tim Kurulunu ve örgütü bilgilendirici ge-
  rekli çalışmaları yapar.
 5. Üyelerin her türlü sosyal haklarını
  geliştiren çalışmalar yapar, resmi ma-
  kamlarla görüşme ve gerekli belge ve bil-
  gilerin zamanında gönderilmesini sağlar.
 6. Hukuk ve Toplu Sözleşme Dairesi, Hu-
  kuk ve Toplu Sözleşme Sekreterine bağlı
  olarak çalışır. Bu Dairenin çalışma usul
  ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
 7. Hukuki problemlerin çözümü için gerekli
  ödeneklerin bütçede yer almasını sağlar.
 8. Merkezi Dayanışma ve Hukuk Fonunu
  yönetir, fonun işleyişi ile ilgili yönetmen-
  lik taslağını hazırlar, fondan dolayı Mer-
  kez Yönetim Kuruluna aylık periyotlarda
  rapor sunar.
 9. Merkez Yönetim Kurulunca alınan ve ya-
  pılması gereken diğer işleri yapar.
 10. Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim
  Kuruluna karşı sorumludur.
Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu, Top-
lanma Zamanı, Karar Şekli ve Çalışma Biçimi
Madde 25- Merkez Denetleme Kurulu üyeleri,
Genel Kurul delegeleri tarafından seçilen 3 asil, 3
yedek üyeden oluşur.
Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin seçiminde
aranan koşullar Yönetim Kurulunun seçiminde ara-
nan koşullarla aynıdır.
Merkez Denetleme Kurulu ilk toplantısını Merkez
Genel Kurulundan sonra, Merkez Yönetim Kuru-
lunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde yapar.
Merkez Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarında
Başkan ve raportör seçer. 3 Ayda bir sendika genel
merkezinde en az iki üyenin katılımı ile toplanır, 2
oy ile karar alır.
Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yöne-
tim Kurulu toplantılarına istedikleri zaman katıla-
bilecekleri gibi, her 3 ayda bir de sendikanın ida-
ri ve mali yönden denetimini yapar, düzenlendiği
denetim raporunu Merkez Yönetim Kurulunun ilk
toplantısına katılarak sunar. 
Merkez Denetleme Kurulu asil üyeliğinde eksilme
olması halinde Merkez Yönetim Kurulu için belir-
lenen hükümler uygulanır.
Merkez Denetleme Kurulu, çalışma dönemine
ilişkin hazırladığı raporu Genel Kurul toplantısına
sunar.
Merkez Denetleme Kurulunun
Görev ve Yetkileri
Madde 26-
 1. Merkez Denetleme Kurulu, Yönetim
  Kurulu faaliyetlerinin sendika tüzük ve
Genel Kurul Kararlarına uygun olarak
yapılıp, yapılmadığını idari ve mali yön-
den denetler, her denetim sonucunda bir
rapor düzenler.
 1. Merkez Denetleme Kurulu, şube denet-
  leme kurulu raporlarını inceler, Merkez
  Yönetim Kurulunun talebi üzerine gerek-
  li görülen şube ile il temsilciliklerini idari
  ve mali yönden denetler.
 2. Harcamaların usulüne uygun olarak ya-
  pılıp yapılmadığını, defterlerin usulüne
  uygun tutulup tutulmadığını inceler, ev-
  rakları izler, uygun görmediği işlemler
  için Merkez Yönetim Kurulunu bir yazı
  ile uyarır.
 3. Denetimlerini sendika merkezinde, sen-
  dikaya ait evrak ve defterler üzerinde
  yapar. Denetime esas evraklar sendika
  merkezi dışına çıkarılamaz.
 4. Denetim sonucunda saptanan konulara
  ilişkin gerekli hallerde Merkez Disiplin
  Kuruluna başvurur.
Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplan-
ma Zamanı, Karar Şekli ve Çalışma Biçimi
Madde 27- Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel
Kurul delegeleri tarafından seçilen 5 asil, 5 yedek
üyeden oluşur.
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulun-
dan sonra Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üze-
rine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında
bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör seçer.
Merkez Disiplin Kurulu, kurul başkanın çağrısı
üzerine asil üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu
ile toplanır. Karar yeter sayısı toplam üye sayısının
salt çoğunluğudur, eşitlik halinde kurul başkanının oy kullandığı taraf lehine karar verilir.
Merkez Disiplin Kurulunda asil üyeliğinde eksilme
olması halinde Merkez Yönetim Kurulu için belir-
lenen hükümler uygulanır.
Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 28- Merkez Yönetim Kurulunca kendisine bildirilen üyeler hakkında inceleme yapar. Yazılı savunma alınmak koşulu ile 1 (bir) ay içinde incelemesini tamamlar. Eğer inceleme için bir aylık süre yetmez ise gerekçesini Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle süresini uzatabilir. Bu süre 3 (üç) ayı geçemez.
 
Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Bu durumda aldıkları oy sayısına göre sırasıyla yedek üyeler göreve çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle çözer. 
 
Merkez Disiplin Kurulu görevini yapmak amacıyla şubenin bütün yöneticileri ile ücretli personelin ve gerekli gördüğü sair kişilerin ifadelerine başvurabilir. Konu ile ilgili her türlü evrakı inceleyebilir. 
 
Merkez Disiplin Kurulu, sendikanın her düzeydeki yöneticisi hakkında disiplin soruşturması yapabilir. Merkez Yönetim Kurulu gereklilik görmesi halinde üye hakkında yapılacak disiplin soruşturmasını da doğrudan Merkez Disiplin Kuruluna havale edebilir. 
 
Disiplin kurulları ilgiliye 7 (yedi) günden az olmamak üzere savunma hakkı tanımaksızın disiplin cezası veremez.
 
Bir fiil nedeniyle birden fazla disiplin cezası verilemez. Tekerrür halinde bir üst disiplin cezası uygulanır. Bir fiilin tekerrüre esas kabul edilebilmesi için, aynı genel kurul dönemi içerisinde tekrarlanması gerekir. 
 
Somut olayın niteliğine göre gerekçeli olmak koşuluyla bir alt ceza uygulaması yapılabilir. Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm delilleri değerlendirdikten sonra bir karara varır. Gerekçesiz disiplin cezası verilemez. 
 
Merkez Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği, sendika tüzel kişiliği aleyhine faaliyet gösterdiği ileri sürülen Merkez ve Şube zorunlu organlarında görevli olan üyeler hakkında soruşturma yapar ve kusur tespiti halinde eylemin niteliğine göre aşağıda yer alan cezalardan bir tanesini takdir eder :
 
a) Uyarma. 
b) Kınama. 
c) Bir yıla kadar geçici ya da sürekli olarak yöneticilik görevinden el çektirme. 
ç) Bir yılı aşmamak üzere geçici olarak üyelikten çıkarma.
d)Üyelikten sürekli çıkarılma talebinde bulunulan üyenin, üyeliğini Genel Kurula kadar askıya almak. 
 
Sürekli üyelikten çıkarma kararları Merkez Genel Kurulunun onayı ile kesinleşir. 
 
Kadına yönelik her türlü şiddet sendikal suç sayılır ve bu suçu işleyenlerin üyeliği Genel Kurula kadar askıya alınır. 
Merkez Disiplin Kurulu, ilgili ya da ilgililer hakkında Merkez Genel Kurulu tarafından kesin karar verilinceye kadar, tedbir mahiyetinde geçici olarak görevinden el çektirme kararı alabilir. 
 
Merkez Disiplin Kurulu, Şube Disiplin Kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itiraz edilen kararları inceler ve inceleme kapsamında kararları onayabilir, kaldırabilir ya da dosya kapsamına uygun yeni bir karar verebilir. 
 
Merkez Disiplin Kurulu soruşturma sonucunu, Merkez Yönetim Kuruluna gereği yapılmak üzere yazılı olarak bildirir. Merkez Yönetim Kurulu soruşturma sonucunu ilgililere zaman geçirmeksizin tebliğ eder. 
 
Merkez Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmelikle belirlenir.
 
Sendika Başkanlar Kurulu Oluşumu
Madde 29- Merkez Yönetim Kurulu, Merkez De-
netim Kurulu üyeleri ile Şube Başkanları ve Şube-
lere bağlı Temsilcileriyle oluşur. Şube ve Şube bağ-
lı il temsilcilerinin zorunlu nedenlerle katılamadığı
toplantıya yönetim kurulu kendi arasında seçeceği
bir yönetim kurulu üyesi ile katılır.
 
Sendika Başkanlar Kurulu Toplantı Zamanı
Madde 30- İlk toplantısını Merkez Genel
Kurulundan sonraki 2 ay içerisinde Merkez
Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan
toplantılar 6 ayda bir yapılır. Merkez Yönetim Ku-
rulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı davet
üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Yer gün ve
zaman Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.
Sendika Başkanlar Kurulu Karar Yeter Sayısı
ve Toplantı Usulü
Madde 31-
 1. Sendika Başkanlar Kurulu, üyelerin salt
  çoğunluğu ile toplanır.
 2. Kararlar açık oylama ile ve katılanların
  salt çoğunluğu ile alınır.
 3. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların
  eşitliği durumunda toplantı başkanının
  katıldığı öneri karara dönüşür.
 4. Gündemi Merkez Yönetim Kurulu hazır-
  lar ve bir hafta önceden ilgililere yazılı
  olarak bildirir. Katılanların salt çoğunlu-
  ğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.
 5. Sendika Başkanlar Kurulu yönetmek
  üzere Genel Başkan, yokluğunda Ge-
  nel Sekreter, onun da yokluğunda Genel
  Mali Sekreter toplantıya başkanlık eder.
  Ayrıca Sendika Başkanlar Kurulu üyeleri
  arasından iki yazman üye seçilir.
 6. Alınan kararlar noter tarafından onaylan-
  mış, Sendika Başkanlar Kurulu karar def-
  terine, Genel Sekreterce yazılır ve toplan-
  tıya katılanlar tarafından imza edilir.
 7. Toplantı, Genel Sekreterin yapacağı yok-
  lamadan sonra başlar. Toplantı başkanı-
  nın gündemi okumasından sonra görüş-
  melere geçirilir.
Sendika Başkanlar Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 32- Sendika Başkanlar Kurulu,
 1. Sendika Başkanlar Kurulu, yerel yöne-
  timlerdeki çalışanların sendikal yapılan-
  masının meclisi niteliğindedir. Dönemsel
  programlar, genel sendikal meseleler,
  ülke sorunları ile ilgili programlar tartışı-
  lır, alınan kararların uygulamaları değer-
  lendirilir. Merkez Yönetim Kurulu’nun
  uygulaması amacıyla kararlar alır.
 2. Sendikal faaliyetlerin tüzükte belirtilen
  amaç ve ilkelere uygun olarak yürütülüp
  yürütülmediğini görüşür.
 3. Ülkede ve yerel yönetimlerdeki
  gelişmeleri değerlendirerek, gerekli
  kararları alır.
 4. Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uy-
  gun sendikal politikaları görüşür, gelecek
  döneme yönelik kararlar alır.
 5. Tüzüğe uygun olarak Merkez Yönetim
  Kurulu tarafından hazırlanacak yönetme-
  lik taslaklarını ve yürürlükteki yönetme-
  liklerin değişecek maddelerini görüşerek
  karara bağlar.
 6. Çalışma programı doğrultusunda Sendika
  Başkanlar Kurulu alınan kararlar 15 gün
  içinde en geniş üyeye yayılması için
  Merkez Yönetim Kurulu tarafından Şube
  Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliklerine
  bildirilir.
Şubelerin Oluşumu
Madde 33- Sendika şubeleri en az 400 üyenin olduğu çalışma alanı veya bölgesinde tüzük esaslarına göre Merkez Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur.
 
Üye sayısının şube oluşumuna elvermediği illerde, birden fazla ildeki üyelerin birleştirilmesi ile şube oluşturulabilir. Şubenin şubelik vasfını kaybettirmediği sürece Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube bölünerek yeni şube açılabilir.

 

 

Şubelerin Kuruluşu
Madde 34- Yeni şubelerin kurulması ve açılması, şubelerin birleştirilmesi veya mevcut bir şubenin yasal zorunluluk dışında kapatılması Merkez Genel Kurulundan alınan yetkiye istinaden Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur.
 
Merkez Yönetim Kurulu bu amaçla kurulacak şube sınırları içindeki sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna dahil işyerlerinde çalışan sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip en fazla yedi kişilik kurucu heyeti saptar.
Ayrıca aynı heyetin içinden bir kurucu başkan, bir kurucu idari sekreter, bir kurucu mali sekreter belirler, kurucuların listesi, yazılı belgeler belirtilen usul ve esaslara göre en geç 15 gün içinde sendika veya şubenin bulunduğu illerin valiliklerine ve ilgili mercilere gönderilir ve ilan edilir. Bu şekilde yeni kurulan şubeler en geç altı ay içinde genel kurul yapmakla yükümlüdür. Yeni şubeye hangi işyerinde çalışan üyelerin bağlı olacağının saptanması ve bu konudaki değişiklikler Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 
Şube Organları
Madde 35-
1- Şube Genel Kurulu
 1. Şube Yönetim Kurulu
 2. Şube Disiplin Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu
 4. Şubeye Bağlı İl Temsilciliği
 5. İşyeri Temsilciler Kurulu
 6. İşyeri Temsilciliği”
Şube Genel Kurulunun Oluşumu
Madde 36- Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili organıdır. Şube Genel Kurulu, sendika üyeliği Sendika Genel Merkezince kabul edilen tüm üyeleri kapsar. Şube Genel Kurulu Üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk oturumda salt çoğunluk sağlanamaz ise 15 gün sonra aynı tarih, yer ve saatte toplanan üyeler ile yapılır. Aksi bir durum üyelere tebliğ edilir. 
Şube Genel Kurulunun Toplantı Zamanı,
Esasları ve Karar Yeter Sayısı
Madde 37- Şube Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir
sendika Merkez Yönetim Kurulunun mutabakatını
almak koşuluyla ve Merkez Genel Kurulunun
toplantısından en az iki ay önce yapılmak üzere,
şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Şube
Yönetim Kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte
toplanır.
Genel kurulun yeri, günü, saati ve gündemi en az
on beş gün önceden Şube ve Genel Merkez WEB
sitesinde ilan olunur. İlanda ilk toplantıda çoğunluk
sağlanamaz ise ikinci toplantının tarihi, yeri ve saati
de duyurulur. Toplantı esas ve usulleri ile oylama
şeklinde sendika merkez kurulları için uygulanan
esas ve usuller uygulanır.
İki genel kurul arası Yönetim Kurulu raporları ve
Denetleme Kurulu raporları Şube Genel Kurulun-
dan önce delegelere dağıtılır. Gündemi Şube Yö-
netim Kurulu hazırlar. Gündeme madde eklenmesi
teklifi genel kurula katılan üyelerin 1/10’un yazılı
başvurusu neticesinde olur.
Olağanüstü Şube Genel Kurulu
Madde 38- Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıdaki hallerde toplanır.
 
a.Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu gerekli gördüğü zaman,
b.Şube Genel Kurul üyelerinin 1/5’inin imzalı, gerekçeli ve noterlik aracılığı ile gönderilecek yazılı isteği üzerine,
c.Şube Yönetim Kurulundaki boşalmalardan dolayı asil üyeler, sırasıyla en çok oyu alan yedek üyeden başlamak üzere yedeklerle tamamlanır. Şube Yönetim Kurulunun üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Şube Yönetim Kurulu üyelerinin çağrısı ile 60 gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurula gidilir.
Şube Yönetim Kurulunun görevini yerine getirmemesi durumunda Şube Denetleme Kurulu kararı ve çağrısı ile Olağanüstü Şube Genel Kuruluna gidilir. Şube Denetleme Kurulu da görevini yerine getirmezse, ilgili mevzuatlarda belirtilen yöntemler ve sendika tüzüğüne aykırı hareket eden yöneticiler hakkında sendika disiplin hükümleri uygulanır.
Olağanüstü Genel Kurul gündemi, davet yapan organ tarafından Olağanüstü Genel Kurulu gerektiren nedenleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez.
Şube Genel Kurulunun Görevleri
Madde 39- Aşağıdaki konulan görüşmeye ve kara-
ra bağlamaya görevli ve yetkilidir.
 1. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu
  raporlarının görüşülerek, aklanıp aklan-
  mamasına ve gerektiğinde sorumlular
  hakkında yasal kovuşturma açılmasına
  karar vermek.
 2. Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin
  Kurullarının asil ve yedeklerini seçmek.
 3. Şube adına Merkez Genel Kuruluna katı-
  lacak delegeleri seçmek.
 4. Şube ile ilgili Merkez Yönetim Kuruluna
  ve Merkez Genel Kuruluna iletilmek üze-
  re tavsiye kararları almak.
 5. Şubenin yetkili olduğu il ve ilçelerde
  işyerlerinin tanımını yapmak, buralardaki
  işyerleri örgütlenmeleri ile ilgili program
  hazırlamak.
Şube Yönetim Kurulları Oluşumu, Toplantı
Zamanı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 40- Şube adına sendikanın ana tüzük ve yönetmeliklere göre görev yapan ve Şube Genel Kurulundan seçilen yedi asil üyeden oluşur. Şube Genel Kurulunda asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.
 
Şube Yönetim Kurulu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında kendi aralarında Genel Başkan ve diğer sekreterlikleri seçer. Genel başkan ve diğer sekreterlikler, merkez yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.  Ancak kendi aralarında anlaşamadıklarında, gizli oy açık sayımla her bir göreve bir kişi seçilir.
Şube Yönetim Kurulu üyelerinin bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyelerden aldıkları en yüksek oy sırasıyla asil üye olarak Şube Yönetim Kuruluna katılmaları istenir. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı yedekten gelen üye ile tamamlandıktan sonra yapılacak ilk toplantıda görev dağılımı yeniden yapılır. 
İlk toplantılarını seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki üç gün içinde, diğer olağan toplantılarını haftada bir yapar. Şube Başkanının ve İdari Sekreterin gerekli gördüğü her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir.
Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Şube yönetim kurulu üyeleri kendi aralarındaki görev dağılımını asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapar.
Gündem Başkan, İdari Sekreter, Mali Sekreter tarafından ortaklaşa hazırlanır. Katılanların salt çoğunluğu ile gerekli eklemeler yapılır. Toplantıya Başkan, yokluğunda İdari Sekreter, İdari Sekreterin yokluğunda Mali Sekreter başkanlık eder. Kararlar şube karar defterine yazılır. Kararın altı hazır bulunanlarca imzalanır. Toplantı İdari Sekreterin yoklaması ile başlar, toplantı başkanı gündemi okur, sonra da görüşmelere geçilir.
Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 41-
 1. Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, so-
  rumluluk kararı verene aittir.
 2. Bölgesinde tüzüğün verdiği görev ve yetkileri
  kullanır.
 3. İşyerinde temsilci seçimleri yaptırır.
 4. İşyeri idari kurulların oluşturulmasını sağ-
  lar.
 5. Merkez Yönetim Kurulu tarafından ger-
  çekleştirilmiş olan sözleşme, görüşme ve
  hukuki tasarrufların sonuçlarını işyerinde
  takip eder, uygulamadaki aksaklıklara
  müdahale eder ve genel merkeze bildirir.
 6. Şube Genel Kurulunu toplantıya davet
  eder.
 7. Üyelik başvurularını inceler, varsa görüş
  ve düşüncelerini belgeleri ile birlikte 10
  gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna
  gönderir.
 8. Şube Genel Kuruluna sunulacak hesap ve
  çalışma raporlarını hazırlar.
 9. îl ve işyeri temsilcilerini gerektiğinde
  toplantıya çağırır. Şube ile ilgili konuları
  görüşür, varılan sonuçları Merkez Yöne-
  tim Kuruluna bildirir.
 10. Şube Yönetim Kurulu üyesi Üst üste üç
  toplantıya hiçbir mazeret bildirmeden
  katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi
  yazılı olarak ikaz edilir. îkaza rağmen
  dördüncü toplantıya gelmeyenlerin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
Şube Denetleme Kurulunun Oluşumu ve
Çalışma Yöntemi
Madde 42- Genel Kuruldan seçilen üç asil üyeden
oluşur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir. Şube
Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulundan sonra
Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15
gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, 1
raportör seçer. Üç ayda bir olağan denetim görevini
yapar. Yönetim ve Disiplin Kurulunun daveti ile her
zaman toplanır. Toplantı en az iki üyenin katılım ile
gerçekleşir, iki oy ile karar alınır.
Şubeyi idari ve mali yönden her zaman denetler,
Şube Yönetim Kurulunun karar ve faaliyetlerini
kontrol eder. încelenen evraklarda en az iki üyenin
imzası olur, evraklar şube dışına çıkartılamaz, ince-
leme ve denetlemelerini her türlü yetkilerini kulla-
narak yapar.
Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 43-
 1. Gelir ve giderlerin evraklara dayandırılıp
  dayandırılmadığını, gelir ve gider defteri-
  nin düzenli işlenip işlenmediğini inceler.
 2. Gelir ve giderlerin ilgili mevzuata, tüzü-
  ğe ve sendika yetkili organlarının karar-
  larına uygun olarak yapılıp yapılmadığını
  inceler.
 3. İlgili defterlerin mevzuata uygun tutulup
  tutulmadığını inceler.
 4. Her türlü bilgiyi şubede görevli herkesten
  alır.
Şube Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve
Yetkileri
Madde 44- Şube Genel Kurulunda seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Şube Genel Kurulundan sonra Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ve diğer kurul üyelerini seçer.
 
Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği, sendika tüzel kişiliği aleyhine faaliyet gösterdiği ileri sürülen şubeye bağlı bütün sendika üyeleri hakkında (zorunlu organlarda görevli olan asil üyeler hariç) yönetmelik hükümlerini de dikkate alarak soruşturma yapar, kusur tespiti halinde uyarma ve kınama cezalarından birini verir.
 
Şube Disiplin Kurulu kararlarının ilgili kişiye tebliğinden sonra, ilgili karara itiraz on (10) gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulu aracılığıyla Merkez Disiplin Kuruluna yapılır. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu en geç on (10) gün içerisinde Merkez Disiplin Kurulunu göreve çağırır. 
 
Merkez Disiplin Kurulu itirazları otuz (30) gün içerisinde inceleyerek sonuçlandırır. Şube Disiplin Kurullarının oluşumu ve çalışma ilkeleri, Merkez Disiplin Kuruluna uyumlu olarak yönetmelikle düzenlenir.
 
İl Temsilciliğinin Oluşumu
Madde 45-
 1. Şube oluşturulamayan illerde şubeye
  bağlı il temsilciliği kurulabilir.
 2. İl temsilcileri Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Merkez Yönetim Kurulunca, en çok 3 kişiden oluşacak 
İl Temsilcilik Yönetimi kurulabilir.
 1. İl temsilciliğinin açılmasında il merkezi
  olma zorunluluğu aranmaz.
İl Temsilciliğinin oluşumuna ilişkin kriterler, İl
Temsilcilik yönetiminin sayısı ve işleyiş esasları
yönetmelikle belirlenir.
İşyeri Temsilciliğinin Oluşumu
Madde 46- İşyerinde çalışan üyeler arasından
gizli oy, açık sayım usulü ile seçilen temsilcilerden
oluşur. İşyeri temsilciliği, işyerlerinde sendikanın
amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışır.
İşyeri Temsilciliği, sendikal çalışmalarında bü-
tünlük ve işbirliğini sağlayan en önemli organdır.
Temsilciliğin çalışma usulü, görev ve yetkileri, se-
çilecek temsilci sayısı, seçim usulü, temsilcilerin
görevden alınması, tayini ve görevlendirmesine
ilişkin esaslar ayrıca yönetmelikle belirlenir.
İşyeri temsilcilerinden, iş yeri temsilciler kurulu
oluşturulur. İşleyişi yönetmelikle belirlenir.
Yönetmelikler
Madde 47- Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurul-
dan aldığı yetkiyle, tüzüğümüzde yer alan, yasala-
rın gerekli gördüğü ve sendikanın ihtiyaç duyduğu
yönetmelik taslaklarını hazırlar. Bu taslaklar Sendi-
ka Başkanlar Kurulu kararı ile kesinlik kazanır
Birleştirilemeyecek Görevler
Madde 48- Bir zorunlu organda görev alıp başka
bir zorunlu organ yöneticiliğine seçilenler, bir or-
gandaki görevinden istifa etmek zorundadır.

Sendikanın Gelirleri
Madde 49-
 1. Üyelik aidatı.
 2. Yasal faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Mal varlığının gelir, temlik ve satışından
  doğan gelirler.
 4. Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer
  gelirler.

 

 

Tüm Yerel-Sen / Tüzük
Sendikanın Giderleri
Madde 50-
 1. Sendikal faaliyetleri yürütmek için yapı-
  lan harcamalar.
 2. Üst kuruluşlara ödenen aidatlar.
 3. Üyeleri adına yapılacak sözleşme, görüş-
  me ve diğer hukuki tasarruflar nedeni ile
  yapılacak harcamalar.
 4. Eylem ve etkinliklerde yapılacak harca-
  malar.
 5. Eğitim masrafları, basın, yayın dahil ge-
  lirlerin en az % 15’i kadardır.
 6. Sendikanın amaç ve tüzüğünden kaynak-
  lanan diğer masraflar.
Sendikanın amaçlarına uygun faaliyetleri dışında
harcama yapılamaz. Bağışta bulunulamaz, borç
verilemez, envantere ve demirbaşa kaydedilen mal-
zeme gider olarak gösterilemez, bu konuda işlem
yapılamaz.

Tahmini Bütçe
Madde 51- Merkez Yönetim Kurulunca her yıl ayn
ayrı olmak üzere 3 (üç) yıl için hazırlanır, hesap
dönemi takvim yılıdır. Merkez Genel Kurulunun
onayı ile yürürlüğe girer.
Şube Payları
Madde 52- Genel merkez hesabına yatan üye ai-
datlarından Eğitim ve Basın Yayın Fonu ile Daya-
nışma ve Hukuk Fonuna ayrılacak pay düşüldükten
sonra kalan miktarın % 50’i şubelerin hesaplarına
gönderilir. Şube harcamalarının belgeleri her ay
Genel Merkeze gönderilir.
Fonlar
Madde 53-

 

 1. Eğitim ve Basın Yayın Fonu, sendika gelir-
  lerinin % 15’inden az olamaz.
 2. Dayanışma ve Hukuk Fonu sendika geliri-
  nin % 10’nundan az olamaz.

Banka İlişkileri ve Kasa
Madde 54- Sendika gelirinin elde edildiği tarihten
itibaren, 10 gün içinde sermayesi devlet ağırlıklı
olan bir bankaya yatırılır. Kasasında zorunlu gider
olarak en çok asgari ücretin iki katı tutarında na-
kit bulundurabilir. Mali Sekreterlikle birlikte Genel
Başkan veya Genel Sekreterden en az 2 (iki) kişinin
imzası ile para çekilebilir. Sarfiyatlar, yönetim ku-
rulu kararları çerçevesinde Mali Sekreterler tarafın-
dan yapılır.
Sendikada Tutulacak Defter Dosya ve Kayıtlar
Madde 55-

 

 1. Üye kayıt defteri ve üyelikten çekilme
  defteri.
 2. Genel Kurul, Yönetim, Denetim, Disiplin
  Kurulu karar defterleri.
 3. Gelen ve giden evrak kayıt, zimmet ve
  demirbaş eşya defteri.
 4. Aidat, yevmiye, envanter ve defter-i ke-
  bir defterleri.
 5. Gelir makbuzları, bunların zimmete kayıt
  defteri ve bunların tutulduğu dosyalar.
 6. Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması
  gereken defter ve evraklar Genel Kurulu
  takip eden, 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. İlgili yıldan başlayarak 10 yıl saklanması zorunludur.

Mal Bildirimi
Madde 56- Sendika ve şube yönetim kuruluna
seçilenler 3 ay içinde mal bildirimlerini yasalara
uygun olarak Merkez Denetleme Kuruluna vermek
zorundadır. Yedek üye göreve gelince bildirimde
bulunur. Merkez Denetleme Kurulu bu bildirimleri
5 yıl süre ile saklamak zorundadır. Mal bildirim-
leri, Denetleme Kurulu tarafından açıklanamaz,
ancak mahkeme ve diğer yetkili organların istemi
üzerine iade etmek üzere verilir.
Alım Satım
Madde 57- Merkez Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden Merkez Yönetim Kurulu taşınır, taşınmaz mal almak, kiralamak ve satmak için yetkilidir. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu yetkiyi sendika Şube Yönetim Kurullarına devredebilir. Şubelerin kullanımına tahsis edilen ve zimmetlenen taşınır ve taşınmaz mallar nedeniyle doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk şubeye aittir.
 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Madde 58- Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden aylıksız izne ayrılacaklar ile aylıksız izni iptal edilecekler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
 
Aylıksız izne ayrılmasına karar verilen Merkez Yönetim Kurulu yöneticileri, işyerlerinden ücretsiz izinli sayılırlar. Sendikadaki görev süreleri içerisinde her türlü mali, sosyal ve özlük hakları sendika tarafından ödenir. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin alacakları ücretler, çalıştığı işyerinde aldığı ücret ve sosyal hakları geçemez.
Personel, Uzman ve Danışman
Madde 59- Personel, uzman, danışman alımı, bun-
lara verilecek haklar ve çalışma esaslarını Merkez
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Fesih, Mal Varlığının Devri, Demirbaşların
Satışı ve Terkini
Madde 60-

 

 1. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması,başka
  bir sendika veya konfederasyonla birleşmesi veya
  Mahkeme kararı ile kapatılması hallerinde mal var-
  lığı bağlı bulunduğu konfederasyona geçer.
 2. Sendika demirbaşlarının satışı Genel Mali Sekre-
  terliliğin önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı
  ile ihaleye çıkartılarak gerçekleştirilir.
 3. Demirbaşların terkini oluşturulacak komisyon
  raporu Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul
  edildikten sonra gerçekleştirilir.

Tebliğ ve Tebellüğ
Madde 61- Her türlü tebliğ ve tebellüğe, tüzel ki-
şilik olarak sendika Merkez Yönetim Kurulu yetki-
lidir. Şube Yönetim Kurulları ancak kendi faaliyet
alanlarında tebliğ ve tebellüğe yetkilidir.
Tüzük Değişikliği
Madde 62- Genel kurul toplantı yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. 
Genel kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 
Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik veya üyelikten çekilme hallerinde karar yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur.
 
Adli Takibe Uğrama
Madde 63- Sendika ve şube yöneticilerinin sendi-
kal faaliyetleri nedeniyle adli takibe uğraması veya
mahkûm edilmesi durumunda Merkez Yönetim
Kurulunca gerekli maddi ve hukuki tedbirler derhal
alınır.
Yürürlük
Madde 64- 9 Eylül 2013 tarihinde kurulan TÜM
YEREL-SEN’e ait iş bu Tüzük, 4688 sayılı Kanunun amir hükümlerine göre,
sendikanın 7-8 Mart 2020 tarihlerinde Ankara İlinde gerçekleştirilen 3.Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek valiliğe verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 65-
Bu tüzük hükümlerini TÜM YEREL-SEN adına
(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)
Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

Şubeler Tümü
ADANA ŞUBE
Şube Başkanı : Seniha SOYLUGAN
ANADOLU 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ABDÜLMUTTALİP GÜRBÜZ
ANKARA ŞUBE
Şube Başkanı : Hüseyin YILMAZ
ANTALYA ŞUBE
Şube Başkanı : Demet KURUPINAR
AYDIN ŞUBE
Şube Başkanı : Mehmet BOZKURT
BALIKESİR ŞUBE
Şube Başkanı : Sezer YILDIZ
EDİRNE ŞUBE
Şube Başkanı : Mümin Tolgahan ARİCANLİ
ESKİŞEHİR ŞUBE
Şube Başkanı : Caner ÖZCAN
HATAY ŞUBE
Şube Başkanı : Engin Mansuroğlu
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : BURAK UZUNTAŞ
İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ÖZLEM OSOY
İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Sezgin SEVİNÇ
İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Gürhan KEÇELİ
İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ABDÜLHAMİT PEHLİVAN
İZMİR 1 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Ahmet KOLLAR
İZMİR 2 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : ÖMER EŞKİ
İZMİR 3 NOLU ŞUBE
Şube Başkanı : Yücel YILBAŞI
KIRKLARELİ ŞUBE
Şube Başkanı : SALİH CANBAZ
MUĞLA ŞUBE
Şube Başkanı : YÜCEL KILINÇ
TEKİRDAĞ ŞUBE
Şube Başkanı : Ali Şahin GÜLEN
Adıyaman İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi : ÜNAL BAYRAM
Afyonkarahisar Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRİ SELVİ
Amasya İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Bilecik Temsilciliği
Şube Temsilcisi : FAHRETTİN DURAL
Burdur Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MESUT ÇÖREKLİ
Çanakkale Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN KART
Denizli Temsilciliği
Şube Temsilcisi : ÖZKAN KARAKAYA
Diyarbakır Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Ayhan GÜN
ELAZIĞ TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : ABDÜLMUTTALİP GÜRBÜZ
KAHRAMANMARAŞ TEMSİLCİLİĞİ
Şube Temsilcisi : Fatih KÖRÜK
Karabük Temsilciliği
Şube Temsilcisi : OKAN ÇAKIR
Karaman Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Kars Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Kayseri Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TAYFUN DİNÇER
Kırşehir Temsilciliği
Şube Temsilcisi : ERTUĞRUL VAR
Kocaeli Temsilciliği
Şube Temsilcisi : CİHAN ALKAN
Konya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : HASAN YALÇINKAYA
Malatya Temsilciliği
Şube Temsilcisi : İLKER GÖKTAŞ
Manisa Temsilciliği
Şube Temsilcisi : RECEP ABATAY
Mersin Temsilciliği
Şube Temsilcisi : SÜLEYMAN SARISOY
Nevşehir İl Temsilciliği
Şube Temsilcisi : GAZANFER YAPAR
Niğde Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Recep Üstüntaş
Ordu Temsilciliği
Şube Temsilcisi : YUSUF BAŞTA
Osmaniye Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Samsun Temsilciliği
Şube Temsilcisi : TÜRKER DİZDAR
Sinop Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MURAT ERSOY
Sivas Temsilciliği
Şube Temsilcisi : Şevki KABASAKAL
Tokat Temsilciliği
Şube Temsilcisi : BÜLENT TÜREM
Uşak Temsilciliği
Şube Temsilcisi : KENAN KARA
Yalova Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Yozgat Temsilciliği
Şube Temsilcisi :
Zonguldak Temsilciliği
Şube Temsilcisi : MELİH KUMBAS
Yazarlarımız
Hızlı Erişim
Bilgi & Belgeler Tümü